Nastawnik jazdy 24 KR 3

 

 

1. Zastosowanie

 

Nastawnik jazdy 24 KR 3 jest przyrządem przeznaczonym do łączenia obwodów sterujących lokomotywy elektrycznej.

 

2. Dane techniczne

 

Napięcie znamionowe 48 [V] DC
Prąd znamionowy 6 [A]
Ilość stopni jezdnych 46
Ilość położeń walca kierunkowego 2,5 [mm2]
Masa nastawnika 70 [kg]

 

3. Opis

 

Nastawnik jazdy składa się z następujących głównych części: szkieletu (11), walca głównego (4), walca kierunkwego (23), urządzenia zapadkowego (29) i palców stykowych (19).

Walec główny (4) składa się z walca rozkazowego (9), którego wałem drążonym jest poprowadzony wał walca sterującego (16). Walec rozkazowy i sterujący powiązane są za pomocą sprężyny skręcanej (14). Naciąg sprężyny uskutecznia zabierak (13) walca rozkazowego i zabierak (15) walca sterującego, do którego jest zamocowany na sztywno.

Walec sterujący (16) jest sterowany za pomocą kierownicy (1) ułożyskowanej w łożyskach kulkowych i wyposażonej w tarczę nastawczą położeń (17). Walec rozkazowy (9) jest ułożyskowany obrotowo w oprawkach brązowych. Wykonany jest jako wał wydrążony, w którego górnej części jest zamocowane koło zębate (34), które jest jednocześnie kołem blokującym. Na dolnej części walca rozkazowego znajduje się przełącznik jazdy N-D (w górę - na dół) (12), na części środkowej są tarcze z papieru utwardzonego z nakładkami stykowymi z blachy miedzianej grubości 4 [mm] (10). U górnego końca walca rozkazowego jest wskaźnik (6), który podczas kręcenia kierownicą śledzi ruch wskaźnika (5), zamocowanego na wale walca sterowniczego (16). Napęd walca głównego przenoszony jest trybikiem na przystawkę (33), ułożyskowanej w łożyskach kulkowych i wyposażonej w elastycznie ułożyskowane koło zapadkowe (32), którą blokują zapadki (30) urządzenia elektromagnetycznego (29).

Urządzenie zapadkowe (29) składa się z dwóch zapadek elektromagnetycznych (30), przetrzymywanych we wspólnym trzymaczu. Zapadki wyposażone są naprzemian cewkami (28) na napięcie znamionowe 48 [V] prądu stałego. Są nawzajem blokowane mechanicznie wahadłem (31). W przypadkach awaryjnych można zapadki odblokować ręcznie za pomocą przycisków (7).

Walec kierunkowy (23) sterowany korbą (2) odejmowalną w położeniu zerowym tego walca, jest nastawialny w pięciu położeniach za pomocą koła zapadkowego (24). Nakładki stykowe z blachy miedzianej o grubości 4 [mm] są przykręcone na rurce izolacyjnej z papieru utwardzonego. Walec jest ułożyskowany obrotowo w łożyskach samosmarnych.

Palce stykowe (19) są przykręcone do trzymaczy z papieru utwardzonego (18). Na sprężynie płaskiej jest zestyk miedziany z napawanym elementem (22), nacisk zestyku można regulować za pomocą śruby (20). Wszystkie zaciski są wyprowadzone do rozwidleń (26). Podziałka walca głównego (3) jest oświetlona żarówką (27).

 

4. Działanie nastawnika jazdy

Normalne położenie spoczynkowe zabudowanego i włączonego nastawnika jazdy jest następujące: kierownica (1) znajduje się w położeniu "0", wskaźnik (5) pokrywa się ze wskaźnikiem (6). Rączka (2) nastawnika kierunkowego znajduje się w położeniu "0". Przez przestawienie rączki nastawnika kierunkowego z położenia zerowego do położenia "P" ("Pp") lub "Z" ("Zp") zostanie główny walec rozkazowy (9) odblokowany przez dźwignię blokującą (25). Nastawiając kierownicą o jeden stopień jezdny, tj. o 6 stopni skręca rozciągnięta sprężyna (14) o jeden stopień walec rozkazowy (9), przez co otrzymują impuls zawory elektropneumatyczne na wale kułakowym. Przez impuls nawrotny nadany zestykami pomocniczymi wału kułakowego zwolniona jest zapadka (30) i walec rozkazowy (9) przygotowany jest do dalszego położenia. Kręcąc kierownicą o więcej stopni naraz kręci się również walec rozkazowy (9) napędzany naciągniętą sprężyną (14) zgodnie z głównym nastawnikiem dopóty, dopóki się wskaźnik (6) walca rozkazowego pokrywa ze wskaźnikiem (5) walca sterującego. Przy odwrotnym ruchu kierownicy przełącznik ruchu N-D (12) przełącza kolejność ruchu zapadek i cykl powtarza się w odwrotnym kierunku.

Walec rozkazowy i walec kierunkowy są nawzajem blokowane za pomocą dźwigni (25).

 

Warunki blokady:

a) jeśli walec kierunkowy (23) znajduje się w położeniu "0" nie można przełączać walcem rozkazowym (9),

b) jeżeli walec kierunkowy (23) znajduje się w położeniu "P" lub "Z", można przełączać walcem rozkazowym (9) we wszystkich położeniach,

c) jeżeli walec kierunkowy (23) znajduje się w położeniu "Pp" lub "Zp", to walcem rozkazowym (9) można przełączać w zakresie położeń 0 - 25 (tylko jazda szeregowa),

d) jeżeli walec rozkazowy (9) znajduje się poza położeniem "0", to walcem kierunkowym (23) nie można przełączać.

 

5. Rysunek

 

rysunek nastawnika jazdy:

1

2